Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 2. Odluke o promeni osnivačkog akta PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd (“Službeni list grada Beograda br.2/2011) direktor  Društva dana 02.02.2021. godine  donosi

 

ODLUKU

o prodaji osnovnog sredstva putem pisanih ponuda

 

 

Član 1.

Na osnovu ove Odluke, a u skladu sa potrebama Društva, prodaje se sledeće osnovno sredstvo:

NISKONOSEĆA PRIKOLICA – VOZILA GAJIĆ

Inventarni broj: 0096416065

Datum prve registracije: 11.07.2007.

Godina proizvodnje: 2007

Model:  NNPG30

Boja: 2M NARANDŽASTA

Broj šasije: VYZ1N30P37G000702

Kategorija: PRIKLJUČNO VOZILO

Broj osovina: 3

Masa: 7000 kg

Nosivost: 23000 kg

Ukupna masa: 30000 kg

Početna kupoprodajna cena iznosi :  1.000,000,00 dinara, sa  PDV-om.

 

Član 2.

Prodaja osnovnog sredstva  vrši se putem nadmetanja.

Odluka o prodaji se oglašava na sajtu na portalu www.javneprodaje.com i na sajtu www.elektroizgradnja.rs

Član 3.

Uslovi nadmetanja su sledeći:

–  Osnovno sredstvo iz člana 1. ove  Odluke prodaje se putem  nadmetanja;

– Prodaja se vrši po principu  “VIĐENO- KUPLJENO” i bez prava na reklamaciju koja se odnosi na ispravnost osnovnog sredstva –  priključnog vozila, koje je u trenutku prodaje neregistrovano. i biće prodato po najvišoj ponuđenoj ceni koja ne može biti manja od početne cene;

–  Troškove kupoprodaje – prenosa vlasništva,  snosi Kupac.

Član 4.

Rok za podnošenje ponuda je ­15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja ove Odluke na  zvaničnom sajtu PD  “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd  www.elektroizradnja.rs

Pisane ponude dostaviti na adresu : PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd, ul. Toplice Milana bb Voždovac.

Član 5.

Razgledanje  priključnog vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u Beogradu, od  dana objavljivanja ove Odluke, pa do isteka roka za podnošenje ponuda (15 dana), radnim danima, u vremenu od 10-12 časova, u ulici Toplice Milana bb -Voždovac, u prisustvu Ivana Terzića , zaposlenog kod  Prodavca.

Član 6.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće objavljena na  zvaničnom sajtu  PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd  www.elektroizradnja.rs  u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Član 7.

Izabrani ponuđač dužan je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, na tekući račun broj 330-000000401460779,  koji se vodi kod Credit Agricole bank..

Ovde preuzmite odluku.